Ανακοινώσεις  
Παράταση υποβολής αίτησης για το Π.Μ.Σ. (ΝΕΟ) (20/09/2018)
Προκήρυξη Π.Μ.Σ. με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 (24/07/2018)
Ωρολόγιο πρόγραμμα Εαρινού εξαμήνου 2018 (A' κατεύθυνση) (10/03/2018)
Ωρολόγιο πρόγραμμα Εαρινού εξαμήνου 2018 (B' κατεύθυνση) (10/03/2018)
 Π.Μ.Σ. Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων 
Π.Μ.Σ "Καινοτομία, ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων'


ΣΧΟΛΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και αγγλικό τίτλο “ FOOD INNOVATION, QUALITY AND SAFETY ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (Αριθ. Απόφασης 105323/Ζ1/26-06-2018) και από τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Αριθ. Πράξης 5/2-04-2018 με ΑΔΑ: 72ΟΤ46Μ9ΞΗ-ΘΧΩ). Η Απόφαση της ίδρυσής του έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

 

Αντικείμενο – Σκοπός – Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της επιστήμης των τροφίμων. Γενικός σκοπός του Προγράμματος είναι να εφοδιάσει το φοιτητή με εξειδικευμένες γνώσεις της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων και την εφαρμογή τους στην ανάπτυξη προϊόντων και διεργασιών για την παραγωγή υψηλής ποιότητας, ασφαλών τροφίμων.

Υποψήφιοι – Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Χημείας, Χημικής Μηχανικής, Βιολογίας, Γεωπονίας, Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, Διατροφής και Διαιτολογίας, Κτηνιατρικής και άλλων συναφών εφαρμοσμένων επιστημονικών κλάδων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Δεκτοί γίνονται επίσης, ως υπεράριθμοι, υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017.

 

 

Χρονική Διάρκεια Σπουδών – Γλώσσα Διδασκαλίας – Πιστωτικές Μονάδες

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3), ούτε μεγαλύτερη των πέντε (5) ακαδημαϊκών εξαμήνων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση (3 φορές/εβδομάδα) και διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με φυσική παρουσία των διδασκόντων και των φοιτητών.

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα των θεματικών ενοτήτων του ΠΜΣ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α’ Εξάμηνο σπουδών

Α/Α

Θεματική ενότητα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1

Αρχές και Μέθοδοι Επεξεργασίας και Συντήρησης Τροφίμων

6

2

Θέματα Μικροβιολογίας Τροφίμων

6

3

Δομή και Λειτουργίες Συστατικών των Τροφίμων

7

4

Ανάλυση Τροφίμων

6

5

Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων

5

 

Σύνολο

30

 

Β’ Εξάμηνο σπουδών

Α/Α

Θεματική ενότητα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1

Ειδικά Θέματα Επεξεργασίας, Συντήρησης και Συσκευασίας Τροφίμων

6

2

Χημική και Μικροβιολογική Ασφάλεια Τροφίμων

6

3

Καινοτομία και Ανάπτυξη Προϊόντων Τροφίμων

6

4

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων - Πιστοποίηση και Διαπίστευση

6

5

Οργανοληπτική Αξιολόγηση Τροφίμων

6

 

Σύνολο

30

 

Γ’ Εξάμηνο σπουδών

Α/Α

 

 

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

 

 

 

Σύνολο

 

30

 

Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους με τα δικαιολογητικά έως και την 20η Σεπτεμβρίου 2018.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.      Αίτηση υποψηφιότητας με φωτογραφία (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).

2.      Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3.      Τίτλοι σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Α΄ κύκλου σπουδών νομίμως επικυρωμένα (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 7 του Ν.4485/2017) και ενδεχομένως υπεύθυνη δήλωση με τα μαθήματα στα οποία αναμένεται βαθμολογία στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους).

4.      Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια με σύστημα κριτών, εάν υπάρχουν.

5.      Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.

6.      Τεκμηρίωση Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).

7.      Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).

8.      Δύο συστατικές επιστολές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.

9.      Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται αρχικά ηλεκτρονικά στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Καθ. Ιωάννη Τσάκνη στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email: msc-fst@teiath.gr) και στη συνέχεια ο φάκελος υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στη διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 1

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Για το Π.Μ.Σ. «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Αγ. Σπυρίδωνος, 122 43 Αιγάλεω, Αττική

Πληροφορίες

Για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα και στην Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (τηλ. 210-5385506 και 210-5385529).

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.