Ανακοινώσεις  
Προκήρυξη Π.Μ.Σ. με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 (24/07/2018)
Ωρολόγιο πρόγραμμα Εαρινού εξαμήνου 2018 (A' κατεύθυνση) (10/03/2018)
Ωρολόγιο πρόγραμμα Εαρινού εξαμήνου 2018 (B' κατεύθυνση) (10/03/2018)
 Π.Μ.Σ. Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων 
CentralPage2018


«Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων –

Master of Science in Food Science and Technology»

 

με δυο κατευθύνσεις:

1) Επεξεργασία, Συντήρηση & Καινοτομία Τροφίμων (Food Processing, Preservation & Innovation)

2) Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων (Food Quality Management)

  Αντικείμενο του αυτοδύναμου και καινοτόμου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας είναι η Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων με δυο κατευθύνσεις: Επεξεργασία, Συντήρηση & Καινοτομία Τροφίμων και Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων.

Γενικός σκοπός του Προγράμματος είναι να εφοδιάσει το φοιτητή με εξειδικευμένες γνώσεις της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων και την εφαρμογή τους στην ανάπτυξη προϊόντων και διεργασιών για την παραγωγή υψηλής ποιότητας, ασφαλών τροφίμων.

Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης θα διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και υψηλού επιπέδου γενικές και ειδικές επιστημονικές τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε αυτοδύναμα και βέλτιστα να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να συντονίζουν, να διευθύνουν, να αξιολογούν, να ελέγχουν και να αναπτύσσουν καινοτόμα επιχειρήσεις επεξεργασίας, αποθήκευσης, διανομής και ελέγχου τροφίμων, αξιοποιώντας, εξελίσσοντας και προάγοντας τη σχετική έρευνα και τεχνογνωσία.

Οι ιδιαίτεροι στόχοι του προγράμματος είναι:

·         Η απόκτηση μια ευρείας κατανόησης της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων, και η σε βάθος γνώση των εξειδικευμένων πεδίων της χημείας, μικροβιολογίας και επεξεργασίας - μηχανικής τροφίμων.

·         Η εκτίμηση και οι λεπτομέρειες των επιδράσεων των συστατικών, της δομής και σύνθεσης στη συνολική ποιότητα των νωπών και επεξεργασμένων τροφίμων.

·         Ανάπτυξη ικανότητας να ταυτοποιούν και εκτιμούν αναλυτικά προβλήματα και προβλήματα επεξεργασίας, την εκλογή των καταλλήλων μεθόδων και την κριτική αξιολόγηση της σημασίας των πειραματικών δεδομένων ή δεδομένων βιομηχανικής παραγωγής.

·         Η ανάπτυξη ικανότητας εργασίας με πραγματικά προβλήματα και υπόδειξης λύσεων σε ότι αφορά τον έλεγχο της ποιότητας, της συμπεριφοράς ποιότητας και των τεχνολογικών παραγόντων που επηρεάζουν την ασφάλεια των τροφίμων.

·         Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην αναζήτηση και ανεύρεση πληροφοριών, την εκτίμηση τους, τη χρησιμοποίηση και επικοινωνία.

·         Ανάπτυξη ικανότητας ανάληψης και διεξαγωγής έρευνας επί της επιστήμης των τροφίμων.

Σημειώνεται ότι, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει σχεδιασθεί ώστε να αναπτύσσεται μέσα από σύγχρονο και ολοκληρωμένο αναλυτικό περίγραμμα μαθημάτων και λοιπών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, αξιοποιώντας, συνθέτοντας και εξελίσσοντας τη διεθνή τεχνογνωσία και βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα.

Η όλη εκπαιδευτική προσέγγιση στηρίζεται σε καλά επιλεγμένους διδάσκοντες με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό και επαγγελματικό κύρος, που αξιοποιώντας τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας, εφαρμόζουν κατάλληλες παιδαγωγικές πρακτικές ώστε το μαθησιακό περιβάλλον να συνδέει τη μεταπτυχιακή εξειδίκευση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Το Π.Μ.Σ. καταλήγει στην απονομή Μ.Δ.Ε. και διαρκεί κατΆ ελάχιστο τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις). Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Η διπλωματική εργασία συντάσσεται στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και εκτενής περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Για την απονομή Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθημάτων σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των αντιστοίχων μεταπτυχιακών δραστηριοτήτων.

  

Απόφαση Έγκρισης Υπουργείου Παιδείας: Αριθμ. 32254/E5 153879/Ε5, ΦΕΚ Β΄ 719/2014

 Απόφαση Εκλογής ∆ιευθυντή και Συντονιστικής Επιτροπής Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών